• Wykonawcy
 • Sklepy
 • Materiały
 • Maszyny
 • Raporty z budowy
 • Lektury
 • Porównania
 • Ogłoszenia
 • Porady
 • Kontakt
 • Regulamin

  § 1.
  Definicje

  Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

  • Prowadzący - FHU Nasze Podłogi Maciej Tomaszewski, ul. Popowicka 28, 54-237 Wrocław

  • DobryCykliniarz.pl - serwis internetowy (portal) administrowany przez Prowadzącego, mający służyć zamieszczaniu wizytówek wykonawców, oraz sklepów. Dodatkową funkcją jest możliwość zamieszczania ogłoszeń oraz wypowiedzi służących wymianie doświadczeń.

  • Użytkownik - osoba fizyczna która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do serwisu internetowego DobryCykliniarz.pl.

  • Regulamin - niniejszym Regulamin.

  § 2.
  Rejestracja

  Rejestracja osoby fizycznej jako Użytkownika następuje po podaniu przez nią następujących danych: imię, nazwisko, login, hasło i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. Istnieje możliwość rejestracji wykorzystując dane z logowania przez portal Facebook.

  Poprzez rejestrację Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

  Osoby, które nie ukończyły 13-tego roku życia, przed rejestracją lub przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych powinny uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów. Rejestracja więcej niż 3 użytkowników z jednego adresu ip bez zgody administratora jest zabroniona.

  § 3.
  Dane osobowe

  Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Prowadzącego, na warunkach określonych w Polityce ochrony prywatności, stanowiącej Załącznik 1 do Regulaminu. Użytkownik zobowiązany jest do zatwierdzenia Klauzuli Zgody i zapoznania się z Klauzulą Informacyjną. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych.

  Użytkownik ma możliwość dostępu i zmian swoich danych osobowych poprzez portal DobryCykliniarz.pl. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych. Szczegóły w załączniku: Klauzula Informacyjna

  § 4.
  Dostęp

  Użytkownik uzyskuje każdorazowo dostęp do portalu DobryCykliniarz.pl po podaniu loginu i hasła potwierdzonego i uzyskanego w toku rejestracji, o której mowa w § 2. Prowadzący może uzależnić korzystanie z portalu DobryCykliniarz.pl przez Użytkownika od potwierdzenia danych, o których mowa w § 2 lub spełnienia innych wymogów wskazanych w Regulaminie, stronie głównej portalu (odpowiednim linku) i/lub formularzu rejestracyjnym.

  Osoby, które chcą zamieścić wizytówkę w Sklepu lub Wykonawcy, a których siedziba znajduje się w mieście Wrocław powinny zgłosić się do prowadzącego Portal.

  § 5.
  Zasady korzystania z Portalu DobryCykliniarz.pl

  Z wykorzystaniem serwisu DobryCykliniarz.pl Użytkownik może umieścić  wizytówkę swojej firmy, lub sklepu, a także dodawać ogłoszenia, zdjęcia i wymieniać informacje między użytkownikami, zgodnie z funkcją i celem serwisu.

  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczonych wpisów. Rolą Prowadzącego jest jedynie udostępnienie Portalu Użytkownikom. W szczególności nie ponosi on odpowiedzialności za treści umieszczone przez Użytkowników.

  Zakazane jest zamieszczanie treści bezprawnych oraz sprzecznych z niniejszym Regulaminem, w tym naruszających dobra osobiste osób trzecich.

  Prowadzący ma prawo usunięcia z portalu DobryCykliniarz.pl treści zamieszczonych przez Użytkownika bez podania przyczyn. Z prawa tego Prowadzący może skorzystać w szczególności w sytuacji naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, innych przepisów prawa, jak również wówczas, gdy zamieszczona treść ma negatywny wpływ na wizerunek serwisu lub jest niezgodna ze strategią Prowadzącego, dotyczącą Portalu. Za mające negatywny wpływ na wizerunek serwisu lub niezgodne ze strategią Prowadzącego mogą zostać uznane m. in. treści zawierające negatywne stwierdzenia o osobach trzecich lub przedstawiające je w złym świetle, jak również treści o charakterze reklamowym i/lub kryptoreklamowym, w szczególności reklamujące serwisy o profilu podobnym do Portalu DobryCykliniarz.pl.

  Zabronione są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Prowadzącego, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Prowadzący niezwłocznie zablokuje konto takiego Użytkownika. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą spowodować jego odpowiedzialność odszkodowawczą, jak również być uznane za przestępstwo lub wykroczenie zagrożone sankcjami karnymi.


   

  Administrator serwisu może poddać modyfikacji treści dopisane przez użytkowników poprzez ich edycję.


  Korzystanie z portalu DobryCykliniarz jest bezpłatne.

  Zakazane jest zamieszczanie treści bezprawnych oraz sprzecznych z niniejszym Regulaminem, w tym naruszających dobra osobiste osób trzecich, jak również zamieszczonych bez wymaganych prawem zgód osób trzecich.

  § 6.
  Usunięcie Użytkownika

  Prowadzący ma prawo do zawieszenia lub usunięcia z serwisu Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, w tym zamieszcza treści mające negatywny wpływ na wizerunek serwisu lub niezgodne ze strategią Prowadzącego. Użytkownik zawieszony lub usunięty, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Prowadzącego. Administrator może usunąć każdego użytkownika bez podania przyczyny.

  § 7.
  Przerwy i zakończenie funkcjonowania serwisu

  Prowadzący zastrzega sobie możliwość przerw w dostępie do portalu DobryCykliniarz.pl spowodowanych w szczególności względami technicznymi oraz możliwość zakończenia funkcjonowania serwisu bez podania przyczyn.

  Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za następstwa przerw lub zakończenia funkcjonowania Portalu. W przypadku zakończenia funkcjonowania serwisu treści umieszczone przez użytkowników mogą zostać trwale usunięte przez Prowadzącego z pamięci komputerów serwisu w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

  § 8.
  Zmiana Regulaminu

  Prowadzący zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiana obowiązuje od dnia zamieszczenia nowej treści w Portalu DobryCykliniarz.pl.

  § 9.
  Załączniki

  Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną treść.

  Polityka ochrony prywatności
  załącznik do Regulaminu

  Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, jak również inne dane zebrane w związku z działaniem Portalu DobryCykliniarz.pl będą przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze wykupionym przez Prowadzącego w firmie hostingowej, z którą Prowadzący zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Pełen dostęp do bazy danych posiadają wyłącznie uprawnione osoby, zajmujące się administracją bazy.

  Klauzula zgody

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Projekt-Serwis Kochański Piotr z siedzibą ul. Jedności Narodowej 173, 50-303 Wrocław, w zakresie mojego imienia, nazwiska, adresu e-mail. Jestem świadomy/świadoma, że: podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie

  Jestem świadomy/świadoma, że wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz).


   

  Klauzula informacyjna:

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Projekt-Serwis Kochański Piotr z siedzibą ul. Jedności Narodowej 173, 50-303 Wrocław

  2. Dane będą przetwarzane w celach: 

  • Statystycznych, Analitycznych i Marketingowych Projekt-Serwis Kochański Piotr w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przechowywane aż do momentu wycofania udzielonej zgody.

  • Założenia konta użytkownika i umożliwienia korzystania z funkcjonalności Portalu Dobrycykliniarz.pl w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

  • Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

  3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane odbiorcom danych wykonującym usługi na rzecz Projekt-Serwis Kochański Piotr, podmiotom, którym Projekt-Serwis Kochański Piotr powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

  4. Użytkownik posiada prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

  5. Użytkownik posiada uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

  6. Użytkownik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

  7. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić właściwe korzystanie z portalu.

  8. Dane osobowe Użytkownika nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych
  Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

  Zakres udostępniania informacji o Użytkowniku
  Prowadzący nie przekazuje, w szczególności poprzez sprzedaż lub użyczenie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom bez zgody Użytkownika, z tym zastrzeżeniem, że dane mogą zostać udostępnione bez zgody, gdy obowiązek taki wynika ze stosownych przepisów. Prowadzący może również ujawnić współpracującym podmiotom opracowane przez Prowadzącego zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności serwisu i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

  Dostępność zamieszczanych informacji
  Informacje zamieszczane przez użytkowników, a w szczególności tworzone przez użytkowników wizytówki firm, sklepów, dodawane ogłoszenia są widoczne dla innych osób mających dostęp do sieci internetu.

  Cookies
  W celu dostosowania treści i usług do potrzeb Użytkowników wykorzystywane są tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez portal DobryCykliniarz.pl na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika.

  Informacje zawarte w logach dostępowych
  Podobnie jak większość serwisów internetowych, Prowadzący zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez Użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów, jak również w celach statystycznych. Prowadzący może zostać zobowiązany do wydania informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Serwis śledzi konwersje (fakt rejestracji w serwisie) z systemu reklamowego Google AdWords, korzystamy także z Google Analytics. Serwis korzysta z systemu reklamowego Google AdSense. Umożliwia to innym firmom umieszczanie plików cookie i odczytywanie ich w przeglądarkach użytkowników albo wykorzystywanie obrazów jedno pikselowych (webbeacon) do gromadzenia informacji w wyniku wyświetlania reklam w witrynie.

  Linki do innych stron internetowych
  Na stronach Portalu DobryCykliniarz.pl będą zamieszczane linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Prowadzący nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.

  Administrator portalu będzie mógł dokonywać wyboru firmy, której wizytówka w serwisie osiągnie w danym roku kalendarzowym największą ilość poleceń.

  Firma  z największą ilością poleceń w danym roku kalendarzowym może otrzymać graficzne wyróżnienie przy swojej wizytówce, co dokonywane będzie przez Administratora portalu.

  Regulamin może zostać zmodyfikowany w każdej chwili. Użytkownik zobowiązany jest do śledzenia zmian w regulaminie. Ostatnia modyfikacja niniejszego dokumentu: 04.01.2019